begroting 2019

Voor u ligt de Begroting 2019. Na het algemeen gedeelte worden in de `Inleiding` onze ambities weergegeven die met deze begroting worden gemaakt. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief, het weerstandsvermogen, het risicoprofiel en de investeringen. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2019 en  komende jaren en de balans. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel  gaan we in op de ontwikkelingen die we zien. In de programma’s zelf gaan we in op de doelstellingen voor 2019. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Tot slot zijn in de `bijlagen` enkele overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op financiële begrippen.
Deze begroting verwijst tot slot met links naar onderliggende websites en/of documenten.